Algemene Verkoopsvoorwaarden Pure Interior

Verkoopsvoorwaarden Pure Interior

1. De verkoper

De webwinkel PureInterior is eigendom van Dauby nv met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 86, 0032 3 354 16 86 ondernemingsnummer .. .

2. Toepassing

Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden. Dauby nv behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat laatste aanspraak kan maken op vergoeding of genoegdoening. De klant zal bij gevolg zelf indien na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders dan door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank. Deze rechtbank zal bepaald worden door Dauby nv.

3. Beschrijvingen en foto’s op www.pureinterior.be

Dauby nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Dauby nv de grootst mogelijke inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Dauby nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. Door de aard van sommige producten in de Pure Fragrance bestaat de mogelijkheid dat er kleine verschillen in kleur of vorm zijn in de producten anders dan vertoond op de foto’s op de website en webshop. De producten zijn gemaakt van natuurlijke materialen en daardoor kunnen we geen garantie bieden op een 100% gelijk product. De koper op onze website is hier van op de hoogte door zich akkoord te verklaren met de voorwaarden zoals hier beschreven. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier ook een rol bij spelen.

4. Prijzen

De prijzen vermeld op www.purinterio.be zijn in euro, inclusief btw en exclusief transportkosten. Dauby nv  behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden aan te passen of te corrigeren. Dauby nv is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

Dauby nv behoudt zich het recht zonder opgaaf van reden de bestelling niet te accepteren. Beschreven kortingen zijn eenmalig en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend voor latere bestellingen.

5. Transportkosten

Transportkosten van pakjes binnen België werden door Dauby nv vastgesteld op basis van de gangbare tarieven bij … en voor andere Europese landen hanteren wij …. .

6. Bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatische gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds is volbracht of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Dauby nv op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

Het is mogelijk dat een op de website aangeboden artikel uitverkocht is. Wij zullen dit per email of telefonisch aan de afnemer melden. Aan het niet voorradig zijn van een bepaalde artikel, kunnen geen leveringsverplichtingen worden verbonden.

7. Betaling

De betaling kan op volgende manier tot stand gebracht worden.

Multisavepay

8. Levering

Het pakje wordt verstuurd nadat Dauby nv de betaling heeft ontvangen. De levering gebeurt binnen de … werkdagen in alle Europese landen, tenzij anders doorgegeven. Met … binnen België en met … naar andere Europese landen. Bij weigering van de afnemer zonder opgaaf van reden zullen de verzendkosten in rekening worden gebracht aan de afnemer.

9. Verzakingsrecht – Retourneren

De klant heeft het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na levering van de producten. Voor artikelen die niet meer in oorspronkelijke staat, of gebruikt retour komen, geldt dit retourrecht niet. Retourneren kunt u kostenloos sturen naar :

Dauby nv

Uilenbaan 86

B-2160 Wommelgem

10. Risico van verzending

Dauby nv kan niet aansprakelijk worden gesteld van diefstal, verlies of beschadiging tijdens het verzenden via … . Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met … is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

11. Klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.